Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 1


Klasa 2


Klasa 3

Pobierz zakres

Edycja XVII

Gramatyka:

1.    The Passive Voice.
2.    Conditionals.
3.    Question tags.
4.    Past, present, future tenses.
5.    Konstrukcje: used to, (and equivalents) make sb. Do sth. 
6.    Gerund, infinitive and bare infinitive.
7.    Przyimki.

 

Funkcje językowe:

1.    Opisywanie doświadczeń.
2.    Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty.
3.    Opisy osób,  przedmiotów i miejsc.

Gramatyka:

1.    Czasowniki frazowe i słowotwórstwo.
2.    Inwersja stylistyczna
3.    Czasowniki modalne.
4.    Czasy gramatyczne.
5.    Przymiotniki.

 

Funkcje językowe:

1.    Wyrażanie hipotez.
2.    Wyrażanie zgody.
3.    Potwierdzanie.

Gramatyka:

1.    Przysłówki
2.    Mowa zależna.
3.    Konstrukcje:  used to, be in the habit of something, would, rather, better, wish.
4.    Time clauses.
5.    Question tags.
6.    Strona bierna.
7.    Zdania złożone.
8.    Zdania warunkowe.
9.    Czasy przeszłe.
10.    Formy: Gerund, infinitive, bare infinitive.

 

Funkcje językowe:

1.    Wyrażanie porównań.
2.    Sytuacje dnia codziennego, reagowanie.
3.    Zdawanie relacji.
4.    Związki przyczynowo-skutkowe.
5.    Wyrażanie zgody i niezgody.


Klasa 4

Gramatyka:

1.    Rzeczowniki złożone i formy dzierżawcze.
2.    Zdania celowe (clauses of purpose).
3.    Kwantyfikatory (all, most, both, either, neither, any no, none etc.).
4.    Wyrażenia: Whatever, whenever, wherever, whoever, however, furthermore, moreover, besides, in addition etc.
5.    Guestion tags.
6.    Indirect questions.

 

Funkcje językowe:

1.    Usługi i zakupy (rodzaje sklepów, proces kupowania i sprzedaży, towary, reklama i usługi).
2.    Podróże i turystyka (środki transportu, informacja turystyczna, hotel,  wycieczki, zwiedzanie, orientacja w terenie).
3.    Idiomy i synonimy.
4.    Opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego.
5.    Wyrażanie prośby, uczuć i emocji, zgody lub sprzeciwu.
6.    Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.
7.    Składanie gratulacji i życzeń oraz odpowiadanie na nie.