Gramatyka:

1.    Rzeczowniki złożone i formy dzierżawcze.
2.    Zdania celowe (clauses of purpose).
3.    Comparatives (the...the...). Adjectives without nouns.
4.    Kwantyfikatory (all, most, both, either, neither, any no, none etc.).
5.    Wyrażenia: Whatever, whenever, wherever, whoever, however, furthermore etc.
6.    Reflexive pronouns (myself, yourself etc.).
7.    Tryb łączący, np. z suggest, insist, demand, it’s essential.
8.    Guestion tags. Indirect questions. 

 

Funkcje językowe:

1.    Usługi i zakupy (rodzaje sklepów, proces kupowania i sprzedaży, towary, reklama i usługi).
2.    Podróże i turystyka (środki transportu, informacja turystyczna, hotel,   zwiedzanie).
3.    Państwo i społeczeństwo (zjawiska i organizacje społeczne, polityka krajowa i międzynarodowa).
4.    Opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego.
5.    Wyrażanie prośby, uczuć i emocji, zgody lub sprzeciwu. Udzielanie rad, proszenie o radę. 
6.    Wyrażanie zakazów i nakazów. Ostrzeganie i instruowanie. Pytanie o pozwolenie.
7.    Nauka i technika (wynalazki, odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa urządzeń technicznych).
8.    Zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie. Składanie gratulacji i życzeń.


Klasa 4

Gramatyka:

1.    Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect / Present Perfect Continuous, Future Simple,
       Future Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect).
2.    Konstrukcje:  “be going to” oraz “used to”.
3.    Konstrukcje czasownikowe (like / hate + gerund) (would like / would rather + bezokolicznik) (Let’s + czasownik).
4.    Mowa zależna.
5.    Konstrukcje:  used to, be in the habit of something, would, rather, better, wish.
6.    Wyrażenia typu: You’d better, I’d rather, I’d prefer, I wish, Suppose / supposing, If only. 
7.    Question tags.
8.    Zdania złożone oraz warunkowe.
9.    Czasowniki modalne z bezokolicznikiem: zwykłym, zwykłym ciągłym, perfektywnym, perfektywnym ciągłym.
10.    Formy: Gerund, infinitive, bare infinitive.

 

Funkcje językowe:

1.    Identyfikowanie oraz lokalizowanie przedmiotów, ludzi oraz zwierząt.
2.    Określanie stanu posiadania, przynależności, umiejętności oraz kompetencji.
3.    Opisywanie i reagowanie na sytuacje dnia codziennego.
4.    Proszenie o radę i udzielanie rad, wyrażanie zakazów i nakazów.

Gramatyka:

1.    Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect / Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect). 
2.    Konstrukcje:  “be going to” oraz “used to”.
3.    Czasowniki modalne  oraz semi-modalne (can, must, have to).
4.    Inwersja stylistyczna.
5.    Phrasal verbs.
6.    Mowa zależna (zdania twierdzące oraz przeczące).

 

Funkcje językowe:

1.    Opisywanie ludzi, zwierząt i przedmiotów.
2.    Opisywanie czynności codziennych.
3.    Wyrażanie intencji, marzeń, planów na przyszłość.
4.    Wyrażanie zgody lub sprzeciwu.
5.    Wyrażanie i uzasadnianie opinii.

Gramatyka:

1.    Zdania z dopełnieniami.
2.    Mowa zależna - zdania twierdzące i przeczące.
3.    Conditionals.
4.    Question tags.
5.    Past, present, future tenses.
6.    Przedimki: określony, nieokreślony, zerowy.
7.    Zaimki: dopełnieniowe, dzierżawcze, osobowe, nieokreślone, zwrotne, wskazujące, względne.
8.    Gerund, infinitive and bare infinitive.
9.    Przyimki.
10.    Liczebniki (główne i porządkowe).

 

Funkcje językowe:

1.    Wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych osób.
2.    Opisywanie doświadczeń swoich i innych.
3.    Rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy.
4.    Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty.
5.    Wyrażanie i uzasadnianie opinii.
6.    Proponowanie, akceptowanie oraz odrzucanie propozycji.

Edycja XVIII

Pobierz zakres


Klasa 3


Klasa 2


Klasa 1

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź