/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Zaimek nieosobowy man.

2. Rzeczowniki złożone.

3. Zaimek osobowy w bierniku.

4. Odmiana czasowników zwrotnych np.: sich freuen.

5. Odmiana czasowników: fahren, laufen, schlafen.

 

Funkcje językowe:

1. Wakacje i ferie zimowe – najchętniej wykonywane czynności.

2. Kartka z pozdrowieniami.

3. Artykuły spożywcze, potrawy, opakowania, naczynia.

4. Informowanie o tym, co je się najchętniej lub co chciałoby się zjeść.

 

Gramatyka:

1. Liczba mnoga rzeczowników.

2. Odmiana czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

3. Odmiana rzeczowników w mianowniku i bierniku.

5. Wyrażanie przynależności – zaimki dzierżawcze oraz konstrukcja z von.

6. Przeczenia kein w mianowniku i bierniku.

7. Forma möcht-.

8. Określaniu kierunku – wohin? i miejsca wo?

9. Przyimki wymagające użycia biernika lub celownika.

 

Funkcje językowe:

1. Rodzina – określanie i nazywanie pokrewieństwa.

2. Udzielanie informacji o własnej rodzinie.

3. Przedstawianie innych osób oraz ich rodzin.

4. Popularne zawody i miejsca pracy.

5. Zwierzęta domowe oraz ich opisywanie.

6. Wyrażanie uczuć.

7. Opisywanie wyglądu i charakteru innych osób oraz wyrażanie opinii na ich temat.,

8. Określanie miejsca spotkania.


Klasa 5


Klasa 7 A

Gramatyka:

1. Czas przeszły perfekt.

2. Czas przeszły Imperfekt czasowników haben i sein.

3. Czasownik modalny wollen.

 

 

Funkcje językowe:

1. Podawanie dat.

2. Opisywanie czynności dnia codziennego w czasie przeszłym.

3. Opisywanie wydarzeń związanych z życiem i dorobkiem znanych twórców nauki, kultury i techniki.

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 4


Klasa 8 A

Gramatyka:

1.Rekcja czasowników i przymiotników.

2. Pytania o dopełnienie przyimkowe.

3. Zaimek nieokreślony man.

 

Funkcje językowe:

1. Zaangażowania charytatywne.

2. Urządzenia medialne – posiadanie i użytkowanie.

3. Interpretacja wyników ankiety dotyczącej korzystania z mediów.


Klasa 8 F

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Pobierz zakres

Gramatyka:

1. Rodzajnik określony, nieokreślony, przeczenie kein w mianowniku.

2. Odmiana czasowników regularnych: zeichnen, rechnen itp.

3. Zaimki osobowy w mianowniku.

 

Funkcje językowe:

1. Przedmioty i przybory szkolne.

2. Nazwy kolorów.

3. Opisywanie czynności wykonywanych na lekcjach.

4. Chwalenie, krytykowanie i wyrażanie własnej opinii.

 

Gramatyka:

1. Zdania ze spójnikami: dass, weil, denn i ob.

2. Perfekt czasowników nieregularnych z haben i sein.

3. Ułamki: ein Drittel, ein Viertel.

 

Funkcje językowe:

1. Festyn z okazji dnia dziecka.

2. Wzywanie pomocy.

3. Pytanie o pozwolenie, wyrażanie zgody i odmowy.

4. Podziękowanie, przeprosiny oraz reagowanie na nie.

5. Części ciała.

6. Problemy nastolatków.

 


Klasa 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7

Gramatyka:

1. Czas przeszły Perfekt – czasowniki regularne, nieregularne, rozdzielnie złożone, tworzące formy czasu Perfekt z haben.

2. Wyrażenie zum + rzeczownik odczasownikowy.

3. Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku, bierniku i celowniku.

4. Zaimek osobowy w bierniku i celowniku.

5. Czasownik werden.

6. Czasowniki modalne wollen, können, müssen.

 

Funkcje językowe:

1. Zaproszenie na urodziny, przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia.

2. Składanie i przyjmowanie życzeń.

3. Przebieg przyjęcia urodzinowego.

4. Nazwy dyscyplin sportowych oraz sprzętu sportowego.

5. Wyrażanie chęci lub konieczności wykonania określonej czynności.

6. Informowanie o swoich umiejętnościach oraz pytanie o umiejętności innych osób.

7. Przyjmowanie i odrzucanie propozycji.

2. Ogłoszenie o zagubieniu przedmiotów.

3. Wymiana międzyszkolna.

4. Korzystanie z urządzeń technicznych.


Klasa 7 F

Edycja 7

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660