Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1.    Zaimki dzierżawcze oraz przeczenie kein w celowniku
2.    Odmiana czasownika modalnego müssen i sollen.
3.    Stopniowanie przymiotników.
4.    Imperfekt czasowników haben i sein.
5.    Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek osobowy w celowniku.
6.    Perfekt czasowników regularnych.

 

Funkcje językowe:

1.    Opisywanie obowiązków domowych.
2.    Opisywanie ludzi, ich cech charakteru i wyglądu.
3.    Części garderoby, dialogi w sklepie.
4.    Wybór prezentów.
5.    Opisywanie ważnych uroczystości, wyrażanie radości i współczucia.
6.    Porównywanie cech osób i rzeczy.
7.    Opisywanie wydarzeń z przeszłości.


Klasa 6

Gramatyka:

1.    Rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku.
2.    Przyimki w celowniku.
3.    Zaimki dzierżawcze w celowniku.
4.    Czasowniki: sein, stehen, sitzen, liegen i hängen
5.    Zwroty: man muss i man kann.
6.    Forma möchte … + Infinitiv
7.    Zdania ze spójnikami: zwar ... aber, aber ... i darum/ deshalb
8.    Przyimki stosowane przy odpowiedzi na pytanie wohin?: zu, nach, in, an, auf; przyimek mit oraz von ... bis, vom ... bis zum.

 

Funkcje językowe:

1.    Opisywanie okolicy, w której się mieszka, swojego mieszkania.
2.    Określanie położenia przedmiotów.
3.    Wady i zalety mieszkania w centrum miasta.
4.    Plany wakacyjne; wakacje w mieście.
5.    Sposoby spędzania wakacji i ferii zimowych.
6.    Podróże dalekie i bliskie.
7.    Nazwy krajów.
8.    Podawanie wad i zalet podróżowania różnymi środkami lokomocji.

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 5


Klasa 8 A

Gramatyka:

1.    Odmiana czasowników nieregularnych i rozdzielnie złożonych.
2.    Prosty i przestawny szyk wyrazów w zdaniu.
3.    Zaimki pytające oraz pytanie przez inwersję.
4.    Zaimki dzierżawcze w mianowniku.
5.    Rodzajnik określony, nieokreślony oraz przeczenie kein w mianowniku i bierniku.

 

Funkcje językowe:

1.    Członkowie rodziny zawody i zwierzęta domowe.
2.    Opisywanie wyglądu i charakteru.
3.    Przedmioty i przybory szkolne oraz oceny.
4.    Opisywanie czynności wykonywanych na lekcjach.
5.    Dni tygodnia.
6.    Liczebniki do 100.

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 7 A

Gramatyka:

1.    Zdanie względne i zaimek względny.
2.    Zdanie podrzędne ze spójnikiem weil.
3.    Czasowniki können i sollen w trybie przypuszczającym Konjunktiv Imperfekt.

 

Funkcje językowe:

1.    Analizowanie powodów kłótni.
2.    Udzielanie rad dotyczących rozwiązywania problemów.
3.    Marzenia i wyobrażenia dotyczące krewnych.


Klasa 8 F

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Pobierz zakres

Gramatyka:

1.    Zaimek nieosobowy es.
2.    Partykuła doch.
3.    Czasowniki po których występuje biernik np.: besuchen, kaufen, fraget, hassen, mögen, aufräumen, sehen ...
4.    Odmiana rodzajnika określonego w mianowniku i bierniku.
5.    Odmiana czasownika möchte.

 

Funkcje językowe:

1.    Zjawiska atmosferyczne i ich opisywanie.
2.    Nazwy miesięcy i pór roku. Opowiadanie, którą porę roku lubi się najbardziej i dlaczego.
3.    Czynności wykonywane w czasie wolnym.  Opisywanie, co lubi się robić trochę, co bardzo, a co najbardziej. Częstotliwość wykonywania danych czynności.
4.    Informowanie o dacie swoich urodzi oraz z kim je się obchodzi.  Zapraszanie gości, wyrażanie prośby dotyczącej prezentów, składanie życzeń.

 


Klasa 4

Gramatyka:

1.    Liczebniki do 100.
2.    Odmiana czasowników regularnych: kommen, wochnen, machen, reiten itp. oraz czasowników sein i mögen.
3.    Zaimki pytające oraz pytanie przez inwersję.
4.    Przeczenia nein i nicht.
5.    Zaimki dzierżawcze mein/ meine, dein/ deine w mianowniku.
6.    Dopełniacz nazw własnych np.: Annas Mutter.

 

Funkcje językowe:

1.    Formy powitania i pożegnania.
2.    Przedstawianie się i pytanie innych skąd pochodzą, ile mają lat itp.
3.    Opisywanie członków rodziny i przyjaciół.
4.    Opisywanie tego, co się lubi, oraz pytanie o to innych.

 

Gramatyka:

1.    Zdanie podrzędne ze spójnikiem wenn.
2.    Konstrukcja um ... zu.
3.    Czas przeszły Perfekt.
4.    Zdania podrzędne ze spójnikiem dass w czasie przeszłym Perfekt. 
5.    Czas przeszły Imperfekt czasownika sein.

 

Funkcje językowe:

1.    Nauka języków obcych, oferta kursów językowych oraz podróże z nimi związane.
2.    Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości; pytania i odpowiedzi.


Klasa 7 F

Edycja XVII