Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zakres klasy I oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czasowniki: be, have/have go, can, like w formie oznajmującej, pytającej i przeczącej.
2.    Zaimek wskazujący: this i these.
3.    Formy dzierżawcze.
4.    Przyimki miejsca.
5.    Konstrukcja there is/there are.

 

Funkcje językowe:

1.    Powitanie i pożegnanie.
2.    Członkowie rodziny.
3.    Nazwy osób i miejsc w mieście.
4.    Nazwy państw i miejsce pochodzenia.
5.    Nazwy pomieszczeń w domu oraz opisywanie swojego pokoju.
6.    Nazwy zajęć w czasie wolnym.

Zakres klasy II oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czasownik need.
2.    Czas Present Simple.

 

Funkcje językowe:

1.    Zainteresowania, ulubione zajęcia wykonywane w czasie wolnym.
2.    Liczebniki do 100.
3.    Nazwy zwierząt (w tym dzikich).

Zakres klasy III oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czas Present Simple (zdania pytające, przeczące i oznajmujące).
2.    Czasownik be.
3.    Zaimki wskazujące this/ that/ these/ those.
4.    Zaimki dzierżawcze.
5.    Dopełniacz saksoński.
6.    Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych.
7.    Zaimki pytające Who, What, How old, Where, When.

 

Funkcje językowe:

1.    Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, charakter, opisywanie ludzi).
2.    Członkowie rodziny, przedstawianie siebie i innych, podawanie wieku.
3.    Poznawanie nowych osób (pytania o wiek, datę urodzenia, pochodzenie przyjaciół oraz udzielanie odpowiedzi).
4.    Nazywanie ulubionych przedmiotów, zabaw i gier,przedmioty codziennego użytku.
5.    Przymiotniki opisujące zwierzęta, przedmioty, przeżycia.
6.    Państwa i narodowości.

Zakres z klasy IV oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czasy Present Simple i Present Continuous.
2.    Czasownik be i inne czasowniki (zdania twierdzące, pytające i przeczące).
3.    Przysłówki częstotliwości.
4.    Stopniowanie przymiotników (stopień wyższy) w tym nieregularne.
5.    Przymiotniki w zdaniach porównawczych (as ... as).
6.    Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
7.    Przyimki miejsca.
8.    Konstrukcja some, any.

 

Funkcje językowe:

1.    Członkowie rodziny (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru).
2.    Człowiek (charakter i uczucia).
3.    Zainteresowania (co lubimy robić, a czego nie, pytania i odpowiedzi).
4.    Nazwy zawodów i czynności związane z ich wykonywaniem.

Zakres z klasy V oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1. Czasowniki statyczne.
2. Czasownik have to.
3. Czas past Simple (czasownik be, czasowniki regularne i nieregularne).
4. Konstrukcja there was/ there were. 
5. Przysłówki sposobu.
6. Spójniki wyrażające kolejność wydarzeń.
7. Czasownik must.
8. Wyrażenie be going to.

 

Zagadnienia językowe:

1. Nowoczesne środki komunikacji.
2. Komputer (przekazywanie informacji, opisywanie czynności planowanych i powtarzających się).
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna (szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty szkolne).
4. Rozmowa telefoniczna (odbieranie i prowadzenie rozmowy telefonicznej, wyrażanie nakazu).
5. Środku transportu obecnie i w przeszłości (rozmawianie o podróżowaniu).
6. Kierunki geograficzne (odbyte podróże i przygody).
7. Daty.

Zakres z klasy VI oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple (czasowniki regularne, nieregularne oraz be).
2.    Przysłówki częstotliwości.
3.    Zaimki pytające.
4.    Wyrażanie przyczyny i rezultatu (because, because of, that’s why).
5.    Wyrażenia przyimkowe.

 

Zagadnienia językowe:

1.    Przedstawianie osób (zainteresowanie i różne formy spędzania wolnego czasu; wyrażenie przyimkowe).
2.    Liczebniki główne i porządkowe oraz daty.
3.    Życie rodzinne.
4.    Zawody.
5.    Uczucia, emocje, cechy charakteru oraz wygląd zewnętrzny.
6.    List prywatny (wyrażenia rozpoczynające i kończące list nieformalny).

Zakres z klasy VII oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Kolokacje.
2.    Zastosowanie zaimków względnych i osobowych.
3.    Czasy przeszłe.
4.    Przymiotniki, przysłówki i zaimki względne w zdaniach.
5.    Strona bierna w Present Simple, Past Simple, Present Perfekt, Future Simple.
6.    Czasowniki frazowe.
7.    Czasowniki modalne.

 

Zagadnienia językowe:

1.    Wakacje i podróże (typy zakwaterowania, sposoby spędzania wakacji)
2.    Kontynenty i kraje.
3.    Środki transportu oraz miejsca i osoby związane z podróżowaniem.
4.    Zaproszenie (przyjmowanie go i odmawianie).


Klasa 2

Gramatyka:

1.    Struktura have got.
2.    Czasownik modalny can.

 

Funkcje językowe:

1.    Nazwy zabawek.
2.    Nazwy zwierząt domowych.
3.    Nazwy zwierząt hodowanych przez dzieci z różnych krajów.
4.    Kolory
5.    Liczby od 1 do 10
6.    Czynności wykonywane przez zwierzęta.


Klasa 1


Klasa 3


Klasa 4


Klasa 5


Klasa 6


Klasa 7


Klasa 8

Pobierz zakres

Edycja XVI