Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zakres klasy I oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czas Presen Continuous.
2.    Tryb rozkazujący.
3.    Konstrukcje there is/ there are.

 

Funkcje językowe:

1.    Opisywanie wyglądu zwierząt.
2.    Nazwy dzikich zwierząt.
3.    Opisywanie czynności zwierząt żyjących na farmie.
4.    Bezpieczne przechodzenie przez jezdnię.
5.    Liczebniki do 15.
6.    Targowisko oraz rzeczy, które można tam kupić.
7.    Łączenie nazw towarów z odpowiednimi sklepami.

Zakres klasy II oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Struktury językowe: let’s buy some …, Can I have …, What would you like to …
2.    Czas Present Simple vs Present Continuous.

 

Funkcje językowe:

1.    Nazwy produktów spożywczych.
2.    Nazwy zawodów.
3.    Nazwy instrumentów muzycznych.
4.    Dialogi w restauracji.
5.    Przepisy kulinarne.
6.    Kuchnie świata.
7.    Czynności i sporty wykonywane w czasie wolnym.

Zakres klasy III oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Wyrażenie have got.
2.    Liczba mnoga rzeczowników regularnych.
3.    Rzeczowniki złożone.
4.    Wyrażenie There is/ There are – twierdzenia, pytania, przeczenia.
5.    Przedimki: a, an, the.
6.    Przyimki miejsca.

 

Funkcje językowe:

1.    Przedmioty szkolne, przybory szkolne, pomieszczenia w szkole.
2.    Podawanie czasu.
3.    Rodzaje domów, pomieszczenia w domu i jego wyposażenie.

Zakres z klasy IV oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne ( a lot of, many, much).
2.    Wyrażenie Would like (to).
3.    Czasownik like (co lubimy jeść).
4.    Czas Present Continuous dla wyrażenia zaplanowanej przyszłości.
5.    Stopniowanie przymiotników.
6.    Wyrażenie How much (przy pytaniu o cenę).

 

Funkcje językowe:

1.    Członkowie rodziny.
2.    Zawody.
3.    Artykuły spożywcze.
4.    Jedzenie w domu i poza domem.
5.    Kupowanie i zamawianie jedzenia.
6.    Opisywanie części garderoby i zakupy.

Zakres z klasy V oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czasy Past Simple i Past Continuous.
2.    Pytania z użycie Whose.
3.    Czasowniki modalne can, must, have, should.

 

Zagadnienia językowe:

1.    Opisywanie obiektów miejskich i ich położenie.
2.    Przepraszanie i reagowanie na przeprosiny.
3.    Przybory toaletowe, środki czystości.
4.    Obowiązki domowe.
5.    Proszenie o radę i udzielanie jej.

Zakres z klasy VI oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czasowniki frazowe.
2.    Czas Present Continuous – plany.
3.    Wyrażenie be goint to – zamiary.
4.    Czas Future Simple.

 

Zagadnienia językowe:

1.    Zapraszanie.
2.    Organizowanie przyjęcia.
3.    Czynności dnia codziennego.
4.    Podróżowanie i turystyka.
5.    E-mail nieformalny.

Zakres z klasy VII oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Przymiotniki odczasownikowe zakończone na -ed.
2.    Przymiotniki odrzeczownikowe związane z pogodą.
3.    Stopniowanie przymiotników i przysłówków.
4.    Czasowniki frazowe – ochrona środowiska.
5.    Przymiotniki zakończone na -ing oraz -ed.

 

Zagadnienia językowe:

1.    Zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe.
2.    Ochrona środowiska.
3.    Gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem.
4.    Hodowla zwierząt.
5.    Konstrukcje właściwe dla ankiet, wyników oraz wniosków.


Klasa 2

Gramatyka:

1.    Struktura have got.
2.    Czasownik modalny can.

 

Funkcje językowe:

1.    Nazwy zabawek.
2.    Nazwy zwierząt domowych.
3.    Nazwy zwierząt hodowanych przez dzieci z różnych krajów.
4.    Kolory
5.    Liczby od 1 do 10
6.    Czynności wykonywane przez zwierzęta.


Klasa 1


Klasa 3


Klasa 4


Klasa 5


Klasa 6


Klasa 7


Klasa 8

Pobierz zakres

Edycja XVII