/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

1.    Witanie się i żegnanie.

2.    Co jedzą zwierzęta: fruit, meat, leaves itp.

3.    Sporty.

4.    Mówienie o tym co potrafimy, a czego nie potrafimy robić.

5.    Przedmioty w pomieszczeniach.

6.    Dni tygodnia.

7.    Liczby 1-20

8.    Co potrafią i czego nie potrafią robić zwierzęta.

9.    Części ciała.

10.  Pogoda.

11.  Polecenia wydawane w klasie.

12.  Zwroty używane w codziennym życiu: witanie się, żegnanie, dziękowanie itp.

 

 


Klasa 2

1.    Części ciała zwierząt.

2.    Kategorie zwierząt: ssaki, płazy itp.

3.    Przedmioty używane w różnych zawodach.

4.    Liczby 1-100

5.    Przyimki miejsca.

6.    Wielkanoc.

7.    Zastawa stołowa.

8.    Nazwy miesięcy.

9.    Nazwy sportów.

10.  Pory roku.

11.  Podawanie godzin.

12.  Kategorie jedzenia.

13.  Nazwy sklepów.

14.  Nazwy zawodów.

15.  Przedmioty związane ze szkołą.

 


Klasa 3

1.    Kraje i narodowości.

2.    Czas Present Simple.

3.    Części ciała.

4.    Nazwy zawodów.

5.    Nazwy sklepów.

6.    Nazwy członków rodziny.

7.    Nazwy mebli.

8.    Przymiotniki dzierżawcze.

9.    Przyimki miejsca.

10.  Czasownik modalny „can”.

11.  Godziny.

 


Klasa 4

1.    Czas Past Simple.

2.    Pytania typu „wh-”.

3.    Czasowniki modalne: can, have to, must.

4.    Zaimki względne: who,  which, whose, where.

5.    Liczebniki porządkowe.

6.    Przymiotniki i zaimki dzierżawcze.

7.    Much, many, a lot of, some, any.

8.    Zjawiska pogodowe.

9.    Członkowie rodziny.

10.  Nazwy zawodów.

11.  Stopniowanie przymiotników.

12.  Choroby.

 


Klasa 5

1.    Nazwy zawodów.

2.    Przymiotniki określające osobowość.

3.    Czas Present Simple i Present Continuous.

4.    Stopniowanie przymiotników.

5.    Too i enough.

6.    Zaimki względne.

7.    Katastrofy naturalne.

8.    Phrasal verbs.

9.    Czasowniki modalne.

10.  Środowisko.

11.  Okresy warunkowe.

12.  Strona bierna.

13.  Some, any, no, every.

 


Klasa 6


Klasa 7


Klasa 8

1.    Zwierzęta  i kategorie zwierząt.

2.    Okresy warunkowe.

3.    Zdania względne określające.

4.    Środowisko – słownictwo.

5.    Czasowniki modalne: must, mustn’t oraz have to.

6.    Phrasal verbs.

7.    Some-, any-, no-.

8.    Przedimki.

9.    Strona bierna.

10.  Przyimki ruchu.

11.  Konstrukcja would rather.

12.  Pytania pośrednie.

13.  Przymiotniki określające osobowość.

14.  Question tags.

 

Pobierz zakres

1.    Dźwięki wydawane przez zwierzęta.

2.    Forma infinitive i gerund.

3.    Gesty. (shake your head, nod your head etc.).

4.    Przymiotniki określające osobowość.

5.    Czasowniki opisujące zasady: must, mustn’t, can, can't etc.

6.    Problemy zdrowotne.

7.    Nazwy miejsc, w których uprawia się różne sporty.

8.    Użycie: some, any, mauch, many, a, an.

9.    Słownictwo dotyczące przyrody, natury.

10.  Zwroty z przyimkami np. wait for, look at, etc.

11.  Zastosowanie enough oraz too.

12.  Przedmioty codziennego użytku - nazwy.

13.  Przysłówki.

14.  Phrasal verbs.

 

1.   Nazwy zwierząt.

2.   Kolory.

3.   Liczebniki 1-10.

4.   Przyimki miejsca.

5.   Nazwy członków rodziny.

6.   Jedzenie – nazwy produktów.

7.   Czasowniki wyrażające umiejętności.

8.   Części ciała.

9.   Nazwy zabawek i przedmiotów do zabawy.

10. Nazwy przyborów szkolnych.

11. Polecenia wydawane przez nauczyciela w klasie.

12. Nazwy produktów spożywczych.

13. Czasowniki ruchu: biegać, skakać itp.


Klasa 1

Edycja 7

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660