Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1.    Rzeczowniki.
2.    Przyimki.
3.    Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone.
4.    Przeczenie kein.
5.    Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym.

 

Funkcje językowe:

1.    Typy domów, mieszkań i pomieszczeń i wyposażenia mieszkania.
2.    Opisywania miejsca zamieszkania, mieszkania i swojego pokoju.
3.    Określanie położenia mebli i sprzętów.
4.    Uzasadnianie wyboru mieszkania.
5.    Pytanie o opinię oraz wyrażanie jej.
6.    Przedmioty szkolne, zajęcia dodatkowe oraz przybory szkolne.
7.    Opisywanie szkoły, planu lekcji i zajęć.
8.    Mundurki szkolne – podawanie argumentów za i przeciw.
9.    Wyrażanie zgody i sprzeciwu oraz określanie priorytetów.

Gramatyka:

1.    Przymiotnik.
2.    Zaimki osobowe.
3.    Odmiana zaimka wer?
4.    Czasowniki modalne dürfen i wollen.
5.    Zdanie poboczne.
6.    Zdania z aber, oder, und, denn, sondern, deshalb oraz z weil.

 

Funkcje językowe:

1.    Zainteresowania własne oraz innych osób.
2.    Cechy charakteru.
3.    Opisywanie innych osób.
4.    Plany na przyszłość.
5.    Pytania o opinię i przynależność oraz wyrażanie ich.
6.    Popularne dyscypliny sportowe i miejsca uprawiania sportu.
7.    Informowanie o problemach, prośba o pomoc.
8.    Informowanie o zakazach oraz pytanie o pozwolenie.
9.    Uzasadnianie wyboru.


Klasa 1 liceum / technikum


Klasa 2 liceum / technikum

Gramatyka:

1.    Odmiana słaba rzeczownika.
2.    Dopełniacz rzeczownika.
3.    Zdanie okolicznikowe celu ze spójnikiem damit oraz konstrukcja z um ... zu.
4.    Czas przeszły Imperfekt. 
5.    Zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als, wenn, nachdem, bevor, während.

 

Funkcje językowe:

1.    Zawody oraz czynności i umiejętności z nimi związane.
2.    Zawody – zalety i zady.
3.    Wybór zawodu i uzasadnienie do.
4.    Wyrażanie życzeń, planów, zamierzeń, celi.
5.    Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości, przeżyciach własnych i innych osób.
6.    Określanie relacji czasowych wydarzeń w teraźniejszości i przeszłości.
7.    Wyrażanie czynności powtarzających się oraz zachwytu i radości.


Klasa 3 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Czas przyszły Futur I.
2. Czasowniki z dopełnieniem przyimkowym.
3. Zdanie okolicznikowe czasu ze spójnikami als i wenn.
4. Przyimek an.

 

Funkcje językowe:

1. Opowiadanie o swoich planach po maturze.
2. Zwyczaje i uroczystości rodzinne.
3. Czynniki stresogenne i sposoby radzenia sobie z nimi.


Klasa 4 liceum / technikum

Pobierz zakres

Edycja XVII