Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Szanowni Nauczyciele koordynatorzy szkolnych konkursów przedmiotowych,

 

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej RODO, konieczne stało się wprowadzenie modyfikacji zasad przetwarzania danych osobowych uczniów oraz nauczycieli koordynatorów, związanych z przeprowadzaniem konkursów.

 

Począwszy od sesji jesiennej 2018 formularze zgłoszeniowe do konkursów NIE będą wymagały załączania LISTY UCZESTNIKÓW, w związku faktem, iż administratorem danych osobowych uczestników jest szkoła reprezentowana przez dyrektora placówki.

 

Przy zgłoszeniu uczestników nauczyciel koordynator może wybrać jedną z dwóch form przetwarzania danych uczestników:

Zasady przetwarzania danych uczestników w świetle RODO

ZAKODOWANĄ

nie ma konieczności

przesyłania list uczestników

 

IMIENNĄ

lista uczestników załączana po podpisaniu przez szkołę umowy o przetwarzaniu danych uczniów

 1. Nauczyciel KOORDYNATOR przygotowuje w swojej szkole listę uczniów biorących udział w konkursie. Dysponując danymi uczniów (imię, nazwisko) przyporządkowuje każdemu uczestnikowi indywidualny kod będący kolejną liczbą całkowitą począwszy od 1.

 2. Po otrzymaniu materiałów konkursowych, na kartach konkursowych (konkurs Synapsik MEN) lub na kartach odpowiedzi (pozostałe konkursy) KOORDYNATOR lub sami uczniowie wpisują numer szkoły nadany przez organizatora a następnie NUMER ucznia nadany przez KOORDYNATORA. UWAGA!!!  Pole imię i nazwisko na arkuszu konkursowym lub karcie odpowiedzi MUSI POZOSTAĆ PUSTE.

 3. Po zakończeniu konkursu KOORDYNATOR odsyła wypełnione karty konkursowe / karty odpowiedzi do Organizatora.

 4. Ponieważ Organizator konkursu nie ma dostępu do danych osobowych uczestników, nie ma konieczności podpisywania umowy użyczenia danych.

 5. Po zakończeniu konkursu Organizator przesyła wyniki w formie zakodowanych numerów uczniów wraz z uzyskanymi wyników.

 6. Rozwiązanie to wiąże się z koniecznością SAMODZIELNEGO wypisania dyplomów przez nauczyciele KOORDYNATORA. Na dyplomie znajdować się będzie jedynie wynik uzyskany przez ucznia o danym numerze.

Zasady organizacji konkursu przy zgłoszeniu ZAKODOWANYM

 1. Nauczyciel KOORDYNATOR przygotowuje w swojej szkole listę uczniów biorących udział w konkursie, którą wpisuje do tabeli (do pobrania ze strony zgłoszeniowej).

 2. Dyrektor szkoły podpisuje umowę użyczenia danych osobowych w dwóch egzemplarzach, którą otrzymuje wraz z materiałami konkursowymi.

 3. Po otrzymaniu materiałów konkursowych, na kartach konkursowych (konkurs Synapsik MEN) lub na kartach odpowiedzi (pozostałe konkursy) KOORDYNATOR lub sami uczniowie wpisują numer szkoły nadany przez organizatora, imię i nazwisko w odpowiednim do tego polu, pozostawiając pole NUMER UCZNIA puste.

 4. Po zakończeniu konkursu KOORDYNATOR odsyła karty konkursowe.

 5. Po zakończeniu konkursu Organizator przesyła wynik w formie tabeli zawierającej imię i nazwisko ucznia wraz z uzyskanym wynikiem i opracowaniem statystycznym (wynik punktowy, wynik procentowy, miejsce oraz wynik w skali centylowej).

 6. Organizator wysyła również dyplomy wypełnione w sposób kompletny: (imię, nazwisko oraz wynik).

.

Zasady organizacji konkursu przy zgłoszeniu IMIENNYM

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Lista uczestników